Beton Lučko d.o.o.

I. Opće odredbe:

(1) Ovi Opći uvjeti prodaje i isporuke robe (u daljnjem tekstu: Uvjeti), sastavni su dio svih ugovora o prodaji i isporuci niže opisane robe (u daljnjem tekstu: Ugovor) koje Beton-Lučko d.o.o. Zagreb, Puškarićeva 1b (u daljnjem tekstu: Beton-Lučko) sklapa sa svojim kupcima prilikom redovnog obavljanja svoje djelatnosti.

(2) Beton-Lučko će ove Uvjete, kao i njihove izmjene i dopune objavljivati na svojim web stranicama, te će iste učiniti dostupnim drugoj ugovornoj strani na bilo koji drugi pogodan način.

(3) Temeljem ovih Uvjeta Beton-Lučko nastupa kao proizvođači prodavatelj betonskih elemenata, te kao prodavatelj određene robe koje nije proizvođač i koja je u svezi s betonskim elementima, a koju nudi na prodaju kao npr. kanalice za odvodnju; kamene obloge; ukrasna bet. galanterija i sl. (u daljnjem tekstu: Roba).

(4) Temeljem ovih Uvjeta kupcem se smatra svaka ona osoba čiju narudžbu je Beton-Lučko prihvatio.

 

II. Ponuda i sklapanje Ugovora:

(1) Ponude koje Beton-Lučko daje, nisu obvezujuće, i ne stvaraju obvezu na strani Betona-Lučko posebice u pogledu cijene, količina, rokova isporuke i sl., osim ukoliko izrijekom nije drugačije navedeno. U slučaju obvezujuće ponude, Ugovor se smatra sklopljenim na dan kada je kupac takvu ponudu prihvatio.

(2) Narudžbe Robe vrše se bilo pisanim putem bilo usmeno, a u kojem slučaju ovlašteni radnik Betona-Lučko sačinjava odgovarajuću bilješku o takvoj narudžbi.

(3) Predmet prodaje i isporuke Robe koju bi Beton-Lučko trebao izvršiti, bit će isključivo definiran prihvatom i/ili potvrdom narudžbe kupca.

(4) Ugovor se smatra sklopljenim na dan kada je Beton-Lučko prihvatio i potvrdio narudžbu kupca.

(5) Beton-Lučko zadržava pravo ne-prihvatiti narudžbu kupca i to isključivo iz objektivnih i ozbiljnih razloga, a o čemu će najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana primitka narudžbe, izvjestiti kupca.

(6) Sve prodaje i isporuke Robe će se vršiti prema ovim Uvjetima, osim ukoliko nešto drugo nije posebno ugovoreno s određenim kupcem.

 

III. Cijene i obračun:

(1) Cijena Robe obračunava se prema cjeniku važećem na dan davanja obvezujuće ponude, odnosno, prihvata narudžbe kupca od strane Betona-Lučko.

(2) U veleprodajnom cjeniku cijene su navedene bez PDV-a.

(3) Beton-Lučko je ovlašten izmjeniti cijene navedene u cjeniku sukladno tržišnim uvjetima. Takav cjenik će biti dostupan kupcima na uobičajeni način. Izmjene cjenika neće biti od utjecaja na sklopljene Ugovore.

(4) Ukoliko nije drugačije ugovoreno, sve cijene su izražene fco skladište Betona-Lučko, utovareno.

(5) Kupcu će se obračunati samo stvarno isporučene količine Robe temeljem uredno potpisane otpremnice.

(6) Kupcu će se obračunati i palete u iznosu od 100,00 kn/kom (PDV uključen), a ukoliko su palete vraćene neoštećene u roku od 90 dana od dana isporuke, Beton-Lučko će kupcu vratiti iznos plaćen na ime paleta.

(7) Ukoliko zbog propusta kupca Beton-Lučko neće biti uogućnosti valjano dostaviti račun za isporučenu robu, kupac je dužan pored iznosa obračunate naknade, platiti Betonu-Lučko i iznos od 1% (jedan posto) od ukupne vrijednosti isporučene robe.

 

IV. Isporuka Robe:

(1 ) Za sve isporuke vrijede rokovi naznačeni u obvezujućoj ponudi, odnosno, prihvatu narudžbe.

(2) Uobičajeni rokovi isporuke Robe su 7-14 radnih dana ukoliko Robe nema na skladištu; ukoliko je Roba na skladištu, uobičajeni rok isporuke je 2-4 radna dana.

(3) Ukoliko kupac prije preuzimanja Robe iz bilo kojeg razloga odustane od Ugovora, dužan je Betonu-Lučko naknaditi štetu u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti naručene, a neisporučene Robe.

(4) lsporukom Robe obveza Betona-Lučko smatra se izvršenom.

 

V. Plaćanje Robe:

(1 ) Sva plaćanja za isporučenu Robu se vrše na način i u rokovima određenim Ugovorom.

(2) Za zakašnjela plaćanja Beton-Lučko će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu, ukoliko što drugo nije ugovoreno.

(3) Ukolikoje kašnjenje u plaćanju duže od 30 dana od dana dospjeća, kupcu će se ispostaviti opomena te će isti biti terećen i za troškove opomene u iznosu od 50,00 Kn bez PDV-a.

 

VI. Pridržaj prava vlasništva:

(1) Beton-Lučko zadržava vlasništvo na Robi koju je isporučio kupcu sve dok kupac u cijelosti ne plati ugovorenu cijenu za Robu.

(2) U tom slučaju, Kupac nije ovlašten predmetnu Robu dalje prodavati, a niti se vjerovnici kupca mogu namiriti iz iste.

(3) Ukoliko Beton-Lučko pozove kupca na povrat isporučene, a neplaćene Robe, kupac je dužan bez odgode predmetnu Robu vratiti Betonu-Lučko u stanju u kojem mu je Roba bila isporučena.

(4) Ukoliko povrat Robe više nije moguć iz bilo kojeg razloga (osim više sile), ili ukoliko se predmetna Roba vrati prekomjerno oštećena, kupac je zbog neispunjenja obveze na povrat Robe u obvezi platiti Betonu-Lučko i ugovornu kaznu u iznosu od 20% (dvadeset posto) od ukupne vrijednosti isporučene Robe.

 

VII. Jamstva i garancije:

(1) Beton-Lučko jamči za uobičajenu kvalitetu i kvantitetu svojih proizvoda.

(2) Na zahtjev kupca, Beton-Lučko će kupcu dostaviti sve potrebne pisane i druge dokaze o kvaliteti i usuglašenosti isporučene betonske galanterije važećim hrvatskim propisima i standardima.

(3) Garancija na proizvode betonske galanterije Betona-Lučko, iznosi dvije godine od dana isporuke.

 

VIII. Prigovori kupca:

(1) Kupac je dužan provjeriti podatke navedene u teretnom listu/otpremnici, i to odmah prilikom primitka Robe. Kupac je dužan u roku od 24 sata od dana isporuke Robe, dostaviti Betonu-Lučko pisani prigovor za sve vidljive nedostake Robe, a za skrivene nedostatke Robe u roku od 14 dana od dana isporuke.

(2) Prigovori izvan navedenih roka neće biti uvaženi.

(3) Roba za koju kupac stavlja prigovor, mora biti izdvojena (ne ugrađena), te će Beton-Lučko i kupac zajednički, zapisnički utvrditi stanje Robe, te će ista biti po mogućnosti i fotografirana.

 

IX. Karakterističnost betonske galanterije:

(1) Neznatne razlike u boji istovrsnih proizvoda betonske galanterije, te sitne razlike u strukturi, kao i vapnene mrlje nisu predmetom reklamacije jer ne utječu na kvalitetu proizvoda. Vapnene mrlje rezultat su kemijskog procesa uslijed kojeg dolazi do oslobađanja nevezanog vapna, a koje se pod utjecajem normalnih vremenskih prilika ispiru i nestaju. Zbog svega navedenog, Beton-Lučko preporuča polaganje istih elemenata iz više različitih paleta. Postavu je preporučeno početi tek nakon što se isporuči sva ukupno naručena količina. Posebnu pažnju potrebno je obratiti na postavu nijansirajućih tonova (colormix) suklad no tehničkim uputstvima.

 

X. Povrat Robe:

(1) Beton-Lučko će na zahtjev kupca odobriti povrat robe uz poštivanje niže naznačenih uvjeta.

(2) Povrat robe se odobrava za Robu u svom originalnom pakiranju (isključivo pune neraspakirane palete). U protivnom, ista neće biti preuzeta.

(3) Prilikom povrata kupac mora predočiti otpremnicu s navedenim vrstama proizvoda i količinama.

(4) Za elemente koji na originalnom pakiranju sadržavaju i pripadajuće polovice (npr. eko ispuna, rolotype i sl.) ne postoji mogućnost zamjene istih za cijele elemente, kao i mogućnost povrata sredstava.

 

XI. Završne odredbe:

(1) Sve sporove koji bi mogli proizaći iz primjene ili tumačenja pojedinih odredbi ovih Uvjeta, ugovorne strane se obvezuju rješavati mirnim putem, a ukoliko to nije moguće ugovara se nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu

 

XII. Stupanje na snagu:

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 01.01.2007. godine.

 

U Zagrebu, 31.12.2006.

 

Za Beton-Lučko:

Danica Jelenić, direktor